logo EKO-UNII;border:none
menu
tytul: Nowy podręcznik dla edukatorów na temat papierutytul: Cambridge 2011: Cel nauczania: oszczędzaj papier i chroń lasytytul: Szkolenia na obcasach - weź udział !tytul: Helsinki: Cel nauczania: oszczędzaj papier i chroń lasytytul: Rodzinny Quiz Przyrodniczytytul: Jednodniowe szkolenia dla nauczycieli - Kielce | 2010-10-26

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

W dniu 18 listopada 2010r. we Wrocławiu w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową współpracę IZ RPO WD z organizacjami pozarządowymi ekologicznymi oraz RDOŚ,

Dotyczło badania zgodności projektów ubiegających się o dofinansowanie z polityką zrównoważonego rozwoju

'Podczas spotkania zostały przedstawione następujące tematy:

  • · Podsumowanie naborów w ramach RPO WD na lata 2007-2013 oraz dotychczasowej współpracy pomiędzy IZ RPO WD-NGO’s-RDOŚ (w tym, w ramach jakich działań zostało przyznane dofinansowanie; planowane wskaźniki; uruchomione środki RPO WD; zasada partnerstwa; przedstawienie ilościowe projektów poddanych opiniowaniu przez NGO’s i RDOŚ w rozbiciu na poszczególne Priorytety);
  • · Ramowy Plan Realizacji - charakterystyka przyszłych naborów ze szczególnym uwzględnieniem projektów w Priorytecie IV (Działanie 4.3, 4.6, 4.7) oraz Priorytecie V (Działanie 5.1);
  • · Ocena projektów ubiegających się o dofinansowanie w zakresie OOŚ;
  • · Charakterystyka procedury wewnętrznej opiniowania projektów w zakresie aspektów środowiskowych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych ekologicznych oraz Regionalnego Konserwatora Przyrody.

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele organizacji pozarządowych ekologicznych (NGO’s) takich, jak: Eko-Edukacja, Fundacja Eduplanet, Polski Klub Ekologiczny, Fundacja Ekorozwoju, P. Violetta Sołtysik (członek KM RPO WD – koordynator po stronie NGO), przedstawiciele Regionalnego Konserwatora Przyrody, P. Marek Mielczarek - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pracownicy Działu Koordynacji Zagadnień Środowiskowych, p. Agata Kopeć – Menadżer ds. Środkowiska oraz Dyrektor DRPO-Z Sławomir Sobieszek.
Celem spotkania było zaprezentowanie rzeczywistych korzyści dla realizacji RPO WD wynikających z faktu urzeczywistniania zasady partnerstwa w zakresie opiniowania przez partnerów społeczno – gospodarczych projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WD. Starano się pokazać jak wiedza i doświadczenia ekologicznych organizacji pozarządowych działających w województwie dolnośląskim może okazać się kluczowa podczas wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WD na lata 2007-2013. Ponadto, poprzez wymianę opinii na temat projektów oraz dyskusje nad ich ewentualnym wpływem na środowisko wybierane są projekty najlepiej spełniające założenia zrównoważonego rozwoju. Włączenie organizacji pozarządowych w proces opiniowania projektów jest dobrym przykładem angażowania społeczeństwa w podejmowanie decyzji dotyczących środowiska. Partnerzy społeczno-gospodarczy w wyniku procedury opiniowania projektów często zgłaszają wiele cennych sugestii. Dotyczą one m.in. możliwości wystąpienia pośrednich oddziaływań przedsięwzięć na obszary Natura 2000; propozycji przeprowadzenia pełnej procedury OOŚ, czy też ujęcia w raporcie inwentaryzacji przyrodniczej. Realizacja zasady partnerstwa przyczynia się niewątpliwie do zmniejszenia ryzyka błędów w procedurach oceny przedsięwzięć pod katem oddziaływania na środowisko i uniknięcia opóźnień w realizacji inwestycji, a tym samym realizacji RPO WD.
Podczas dyskusji przedstawiciele NGO’s podnieśli problem braku informacji odnośnie zastosowania się beneficjentów do przekazanych sugestii, uwag. Dyrektor Sławomir Sobieszek w odpowiedzi na prośbę przedstawił dwie ewentualne możliwości zbadania podniesionej kwestii poprzez ujęcie skutków zgłoszonych uwag i sugestii w ramach badań ewaluacyjnych, lub dokonanie ich analizy dla wytypowanych, określonych przez NGO projektów (istotnych np. ze względu na typ przedsięwzięcia, zakres jak i jego lokalizację). Przedstawiciele NGO’s podkreślili także występowanie barier jakie są przy aplikowaniu o środki UE przez organizacje pozarządowe w ramach RPO WD w przypadku projektów miękkich – współpraca międzynarodowa i międzyregionalna, tj.:

  • - brak możliwości zaliczkowania płatności dla organizacji pozarządowych;
  • - ograniczenia wydatków kwalifikowanych w zakresie zarządzania projektem.

Ponadto zwrócili uwagę, iż termin ogłoszeń naborów dla w/w typów projektów powinien być uzgadniany również z przedstawicielami organizacji pozarządowych ekologicznych oraz WFOŚiGW.
P. Marek Mielczarek – Prezes WFOŚiGW, przedstawił zarys kompani informacyjnej, która będzie przeprowadzona w przyszłym roku i będzie dotyczyć systemu gospodarki odpadami. Chciałby, aby wkampanię tą włączyły się wszystkie strony uczestniczące w spotkaniu.
Na spotkaniu ustalono również konieczność ponownego spotkania się w styczniu 2011 r. tym razem jako spotkania roboczego z większą ilością przedstawicieli NGO, omówienie kwestii problemowych w/w oraz perspektyw przyszłego okresu programowania. Przedmiotem spotkania byłyby także kwestie dot. wypracowania być może wspólnego projektu z zakresu współpracy w ramach RPO WD/ wymiany doświadczeń w zakresie ewentualnych projektów dotyczących współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej.

Opracowane przez Urząd Marszałkowski

ogólny

+ więcej opinii prawnych

 
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "Eko-edukacja"
UL. LEGNICKA 65
54-206 Wrocław
email: eko-edukacja@wp.pl
tel. 601 898 556
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.