galeria  
Opracowanie: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych, zajęć z techniki. (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak – Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak - Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. (...)
galeria  
Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. (...)
galeria  
Opracowali: dr Mariusz Sołtysik mgr Violetta Sołtysik Scenariusz do wykorzystania na lekcji biologii, chemii, przyrody, godzin wychowawczych oraz w (...)
min

Oznaczenie cen na towarach

Opracowanie: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych, zajęć z techniki.

07 listopada 2011

pobierz scenariusz

Cel
zapoznanie uczniów z wymaganiami prawnymi dotyczącymi uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży Cele kształcenia w kategoriach operacyjnych

Cel poznawczy

Poziom zapamiętania: uczeń potrafi wymienić informacje, jakie powinny znaleźć się na wywieszce towaru, który znajduje się w sprzedaży, towaru, który jest w promocji lub który został przeceniony. Uczeń wie, kiedy towar będący w sprzedaży detalicznej w sklepie samoobsługowym, nie musi posiadać naklejonej na niego ceny, a jedynie kod kreskowy.
Uczeń pamięta, jakie informacje powinny znaleźć się w cennikach firm gastronomicznych i usługowych.

Poziom zrozumienia: uczeń rozróżnia, które z wywieszek przy towarach w sklepach lub w sieciach handlowych mają wszystkie wymagane prawem informacje, a które sporządzone są nierzetelnie i mogą wprowadzać konsumenta w błąd

Poziom stosowania w sytuacjach typowych: uczeń wymienia różnice w zakresie informacji umieszczanych na wywieszkach towarów (na półkach) w sklepach, w sieciach handlowych a w cennikach firm np. gastronomicznych, usługowych.

Cel praktyczny

Poziom umiejętności: uczeń projektuje wywieszkę towaru spożywczego oraz przemysłowego oraz cennik.

Cel motywacyjny:

Postawy: uczeń staje się świadomym konsumentem i podczas zakupów zwraca szczególną
uwagę na informacje podawane na wywieszkach towarów (na półkach) oraz w cennikach
firm gastronomicznych i usługowych.

Metody i formy pracy

 • pogadanka, prezentacja,
 • dyskusja,
 • praca w grupach

Materiały potrzebne do realizacji

 • kilka wywieszek informujących konsumenta o cenie danego towaru, który jest w promocji lub jest przeceniony,
 • kilka cenników firm oferujących potrawy i wyroby oraz usługi

Przebieg zajęć

 1. Na początku nauczyciel wyjaśnia uczniom podstawową terminologię w omawianym temacie oraz wyjaśnia jak ważne znaczenie dla dokonywania świadomych zakupów ma dokładne czytanie informacji podanych w materiałach promocyjnych, gazetkach reklamowych, na etykietach produktów, opakowaniach oraz na etykietach umieszczonych na półkach.
 2. Nauczyciel podaje uczniom, jakie informacje powinny znajdować się na etykietach towarów informujących konsumenta o cenie i gdzie powinny być umieszczone, kiedy towar będący w sprzedaży detalicznej w sklepie dostosowanym do samoobsługi może zamiast naklejonej na nim ceny posiadać tylko kod kreskowy (jakie muszą być spełnione warunki), jakie informacje dotyczące ceny powinny być zawarte na towarach nieopakowanych, odmierzanych, odważanych podczas sprzedaży w obecności kupującego, jak powinna wyglądać etykietą z informacją o cenie towaru, gdy został on przeceniony lub znajduje się w promocji, jakie informacje powinny być zawarte na cennikach w restauracjach.
 3. Nauczyciel podaje przykłady najczęstszych błędów dotyczących cen towarów i informacji umieszczanych na wywieszkach towarów oraz w cennikach firm.
 4. Nauczyciel dzieli uczniów na kilka zespołów i rozdaje każdemu zespołowi przykłady wywieszek towarów (np. towaru przecenionego, będącego w promocji) oraz cenników.
 5. Zespoły analizują otrzymane materiały wskazując na niewłaściwe lub brak wymaganych rawem informacji oraz projektują nowe wywieszki i cenniki.
 6. Na zakończenie nauczyciel powtarza na co trzeba zwracać szczególną uwagę w odniesieniu do cen towarów przy dokonywaniu zakupów, a na co uważać.

pobierz scenariusz

link terra