galeria  
Opracowanie: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych, zajęć z techniki. (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak – Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak - Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. (...)
galeria  
Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. (...)
galeria  
Opracowali: dr Mariusz Sołtysik mgr Violetta Sołtysik Scenariusz do wykorzystania na lekcji biologii, chemii, przyrody, godzin wychowawczych oraz w (...)
min

Konsumpcja zrównoważona

Stosunek człowieka do przyrody był od najdawniejszych czasów odbiciem stopnia świado- mości społecznej i kształtujących się stosunków społeczno-ekonomicznych, które pozostawa- ły w związku z panującymi sposobami produkcji.

11 listopada 2011

 

Od początku swego istnienia człowiek uzbroił się w środki oddziaływania na środowisko i jego przekształcanie po to by wykorzystać przyrodę w celu zapewnienia sobie bytu. W miarę upływu czasu potrzeby ludzi stawały się większe, a ingerencja w otaczającą przyrodę coraz silniejsza. Szybkie przemiany społecznogospodarcze wywołane postępem naukowo-technicznym przekreślają możliwość dostosowania się do nich całej przyrody, łącznie z człowiekiem. Życie nie nadąża za występującymi zmianami. Tworzy to rodzaj błędnego koła, trudno jest zrezygnować z dobrodziejstw cywilizacji, one same zaś rzutują również negatywnie na środowisko i całą egzystencję człowieka.

U podłoża negatywnych skutków rozwoju cywilizacji leży dysproporcja między rozwojem
społeczno-gospodarczym a wydolnością środowiska. Przekroczenie barier wydolności środo-
wiska prowadzi do poważnych zagrożeń ekologicznych w skali globalnej. Świadomość tego
faktu sprawiła, że coraz częściej zwraca się uwagę na to by rozwój społeczno – gospodarczy
był realizowany w harmonii z przyrodą.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju Pojęcie zrównoważony rozwój (z ang. sustainable development) nazywane także ekorozwojem oznacza:

  • a) długotrwałe wykorzystanie odnawialnych zasobów naturalnych,
  • b) efektywną eksploatację nieodnawialnych źródeł energii,
  • c) utrzymanie stabilności procesów ekologicznych i ekosystemów,
  • d) ochronę różnorodności genetycznej oraz ogólną ochronę przyrody,
  • e) zachowanie i polepszenie stanu zdrowia ludzi, bezpieczeństwo pracy i dobrobytu.

Zrównoważony rozwój to zrównoważona produkcja i zrównoważona konsumpcja.
Definicja konsumpcji zrównoważonej Zrównoważona konsumpcja oznacza korzystanie z produktów i usług, spełniających podstawowe potrzeby, jednocześnie minimalizujących absorpcję zasobów naturalnych i materiałów toksycznych, jak również ograniczających emisję odpadów i polutantów przez cały cykl życia produktu lub usługi, jednocześnie w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.
Konsumpcja zrównoważona możliwa jest jedynie w sytuacji wysokiego poziomu świadomości ekologicznej ze strony konsumentów. Zrównoważona konsumpcja nie oznacza konsumowania mniej, ale w inny sposób, w sposób efektywny, prowadzący do poprawy jakości życia.

Praktyczna realizacja zasad zrównoważonej konsumpcji

Istotnym warunkiem praktycznej realizacji koncepcji zrównoważonej konsumpcji jest reorientacja zachowań konsumenckich, zachęcanie konsumentów do zmiany jakości życia – zmiany postawy egocentrycznej na ekocentryczną i dokonywania wyborów uwzględniających potrzeby innych ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.
Egocentryzm- konsumenci realizują swoje potrzeby bez zwracania uwagi na konsekwencje swoich wyborów.
Ekocentryzm - konsumenci wykazują troskę o siebie, swoją rodzinę, innych ludzi i środowisko.
Praktyczna realizacja zasad zrównoważonej konsumpcji może odbywać się na poziomie gospodarstw domowych, szkół i społeczności lokalnych i przedsiębiorstw.
Obszary wspólnych działań na rzecz zrównoważonej konsumpcji to: oszczędzanie energii i wody w życiu codziennym, oszczędzanie energii związanej np. z ogrzewaniem domu, właściwym wykorzystaniem grzejników, temperaturą pomieszczeń, energooszczędną instalacją centralnego ogrzewania, izolacją termiczną domu, energooszczędne szyby okienne, uszczelnione okna i drzwi, wybór energii ze źródeł odnawialnych, budowa ekologicznych domów itp. Ponadto segregacja odpadów, unikanie nadmiaru opakowań, wybór opakowania najmniej szkodliwego dla środowiska, przydatnego do recyklingu, a także unikanie artykułów, zwierających substancje toksyczne, a po wykorzystaniu stanowiących niebezpieczne odpady, ponadto dokonywanie świadomych zakupów produktów zarówno żywnościowych jak i przemysłowych. Dokonywanie właściwych wyborów podczas zakupów, sprzyjających ochronie środowiska naturalnego, umożliwia znakowanie produktów i opakowań.
Znakowanie produktów
Znaki ekologiczne to symbole, których umieszczanie na opakowaniu ma na celu poinformowanie klienta o tym, że jest to produkt przyjazny dla środowiska.
Etykiety ekologiczne w Polsce
Etykiety ekologiczne nadawane są przez uprawnione do tego organizacje rządowe, stowarzyszenia handlowe i przemysłowe.

min min min min min
link terra