galeria  
Opracowanie: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych, zajęć z techniki. (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak – Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak - Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. (...)
galeria  
Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. (...)
galeria  
Opracowali: dr Mariusz Sołtysik mgr Violetta Sołtysik Scenariusz do wykorzystania na lekcji biologii, chemii, przyrody, godzin wychowawczych oraz w (...)
min

Podstawowe pojęcia dotyczące praktyk rynkowych

07 listopada 2011

 

Kogo należy rozumieć pod pojęciem konsument?

Konsument– to osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kim jest przeciętny konsument?

Jeśli praktyka handlowa jest skierowana do określonej grupy konsumentów, to kryterium odniesienia stanowi przeciętny członek tej grupy i to według niego określana jest uczciwość lub nieuczciwość praktyki handlowej. Do pojęcia „przeciętnego konsumenta" odwołuje się w swoim orzecznictwie Europejski Trybunał Sprawiedliwości, uznając, że jest to konsument „dostatecznie dobrze poinformowany oraz dostatecznie uważny i ostrożny”, przy uwzględnieniu czynników społecznych, kulturowych i językowych.

W celu ustalania typowej reakcji przeciętnego konsumenta w konkretnym przypadku punktem odniesienia będzie właśnie definicja „przeciętnego konsumenta”.

PRZYKŁAD: Reklamy w magazynach dla nastolatków obiecujące wspaniałe możliwości pracy po ukończeniu kursu modelingu. Jeśli grupą docelową są bezrobotne nastolatki, to przeciętny członek tej grupy stanowi kryterium odniesienia.

Kim jest przedsiębiorca?

Przedsiębiorca – to osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje czynności prawnych związanych z jej działalnością gospodarczą. Osoba fizyczna – tutaj: każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Natomiast osoba prawna to np. Skarb Państwa i państwowe osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego. Osoba prawna jest tworem abstrakcyjnym - nie istnieje namacalnie jako człowiek.

Nieuczciwą praktykę rynkową (handlową) może stosować przedsiębiorca, którym jest zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru zorganizowanego i ciągłego, a także osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz.

Za przedsiębiorcę może być uznana również osoba, która formalnie nie zarejestrowała swojej działalności i świadczy swoje usługi „na czarno” i dopuszcza się stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

Reklama fałszywa – wprowadza konsumenta w błąd, np. poprzez nieprawdziwe informacje o ilości lub wartości produktu, sugerowanie, że produkt otrzymał certyfikat, który w rzeczywistości nie funkcjonuje w obrocie.

Reklama niepełna – pomija ważne informacje eksponując przy tym kwestie kuszące dla konsumenta, np. hasło „Samochód już od 1.000 zł” w sytuacji, gdy te 1.000 zł stanowi jedynie pierwszą ratę; bądź promowanie kredytów gotówkowych, ukrywając jednocześnie dodatkowe koszty.

Reklama naśladowcza – bardzo podobna do reklamy innej firmy, naśladująca jej znak firmowy, logo i sposób wyeksponowania produktu.

Czym jest praktyka rynkowa (handlowa) stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów ?

Jest to każde działanie i zaniechanie przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenie, komunikat (np. reklama, marketing, promocja, sprzedaż, dostawa produktu do konsumenta).

Czym jest nieuczciwa praktyka rynkowa (handlowa) stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów?

Z nieuczciwą praktyką rynkową mamy do czynienia wówczas, gdy jest ona sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

To również taka forma działalności przedsiębiorców wobec konsumentów, która polega na działaniu lub zaniechaniu przedsiębiorcy w stosunku do konsumenta, które jest niezgodne z wymogami staranności zawodowej oraz w sposób istotny zniekształca lub może zniekształcać zachowanie gospodarcze przeciętnego konsumenta względem produktu.

Nieuczciwe praktyki rynkowe dotyczą tylko relacji pomiędzy przedsiębiorcą – profesjonalistą, a konsumentem. Przedmiotem ochrony jest interes gospodarczy konsumenta, który jest uznawany za słabszą stronę, często nieświadomą swoich praw i bardziej podatną na nadużycia ze stronyprofesjonalistów - przedsiębiorców.

link terra