galeria  
Opracowanie: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych, zajęć z techniki. (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak – Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak - Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. (...)
galeria  
Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. (...)
galeria  
Opracowali: dr Mariusz Sołtysik mgr Violetta Sołtysik Scenariusz do wykorzystania na lekcji biologii, chemii, przyrody, godzin wychowawczych oraz w (...)
min

Akty prawne

Akty prawne dotyczące zagadnienia praktyk rynkowych stosowanych przez nieuczciwych przedsiębiorców wobec konsumentów

07 listopada 2011

 

Zagadnienia związane ze stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych przez przedsiębiorców wobec konsumentów zostały uregulowane w:

  • Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r.

  • Ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23.08.2007r.

Zadaniem Dyrektywy jest określenie praw konsumentów i uproszczenie zasad handlu transgranicznego, czyli handlu pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Wspólne reguły oraz zasady zapewnią konsumentom UE jednakową ochronę przed nieuczciwymi praktykami handlowymi i nieuczciwymi przedsiębiorcami bez względu na to, czy zakupu dokonają w pobliskim sklepie, czy na stronie internetowej w innym kraju. Dyrektywa stworzyła również nowe możliwości dla przedsiębiorstw, które mogą prowadzić kampanie reklamowe i oferować swoje produkty 450 milionom konsumentów w Unii Europejskiej na tych samych zasadach, co w kraju ojczystym.

Zanim wprowadzono Dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowych, każdy Kraj Członkowski posiadał swoje własne przepisy i regulacje prawne w zakresie nieuczciwej praktyki handlowej. Prowadziło to do wielu rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami. Dyrektywa zharmonizowała poszczególne przepisy Państw Członkowskich w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych. Równocześnie jednakowe stały się reguły marketingu i reklamy, co niewątpliwie zwiększyło możliwości skuteczniejszego rozprowadzania przez przedsiębiorców swoich produktów w całej Europie.

Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych wprowadziła również wspólne definicje dla podstawowych pojęć, tj. konsument, przedsiębiorca, praktyki rynkowe i nieuczciwe praktyki rynkowe oraz co najistotniejsze stworzyła jednolity, wspólny dla wszystkich państw Unii katalog praktyk handlowych, które uznano za nieuczciwe. Wprowadzona przez Dyrektywę spójność i przejrzystość przepisów w całej UE gwarantuje konsumentom większą pewność przy dokonywaniu zakupów.

Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych zawiera Załącznik I, w którym wymieniono praktyki handlowe, które uznaje się za nieuczciwe w każdych okolicznościach. Wykaz ten obowiązuje we wszystkich Państwach Członkowskich i może zostać zmodyfikowany wyłącznie poprzez zmianę niniejszej Dyrektywy.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym implementowała Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą nieuczciwych praktyk rynkowych do polskiego systemu prawnego. Oznacza to, że określone w dyrektywie regulacje prawne zostały wprowadzone na grunt prawa obowiązującego w naszym kraju.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym reguluje kwestie związane ze stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych, czyli działaniami lub zaniechaniami przedsiębiorców wobec konsumentów, sposobami ich postępowania, oświadczeniami lub informacjami handlowymi, ze szczególnym uwzględnieniem reklamy i marketingu, bezpośrednio związanych z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta.

Ustawa wprowadza również mechanizmy umożliwiające zwalczanie i przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom w interesie zarówno konsumentów, jak i w interesie publicznym.

link terra