galeria  
Opracowanie: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych, zajęć z techniki. (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak – Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak - Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. (...)
galeria  
Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. (...)
galeria  
Opracowali: dr Mariusz Sołtysik mgr Violetta Sołtysik Scenariusz do wykorzystania na lekcji biologii, chemii, przyrody, godzin wychowawczych oraz w (...)
min

Sprzedaż konsumencka

07 listopada 2011

 

Przez umowę sprzedaży konsumenckiej należy rozumieć dokonywaną w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
Umowa sprzedaży jest tzw. umową wzajemną, dwustronnie zobowiązującą. Oznacza to, że sprzedający zobowiązuje się w tej umowie (pisemnej lub ustnej) wobec kupującego do przeniesienia na niego własności rzeczy i wydania mu tej rzeczy. Kupujący natomiast jest zobowiązany wobec sprzedawcy – do odebrania rzeczy i zapłacenia ustalonej między nimi ceny.

Do niezbędnych elementów umowy sprzedaży należą:

  • określenie przedmiotu umowy sprzedaży,
  • ustalenie ceny, poprzez podanie jej kwotowej wysokości lub sposobu jej wyliczenia.

Poza elementami koniecznymi, umowa może zawierać jeszcze inne, jednak już nieobowiązkowe ustalenia, np. dotyczące terminu i sposobu wydania rzeczy, czy zapłaty ceny. Obowiązujące przepisy w zakresie sprzedaży konsumenckiej nie określają z góry wzorców możliwych do zawarcia umów. Ustalenie treści szczegółowych warunków konkretnej umowy należy do samych umawiających się stron. Tą zasadę określa się mianem zasady swobody umów. Zasada ta nie oznacza jednak pełnej dowolności. Należy bowiem pamiętać, że żadne z postanowień umowy nie mogą być sprzeczne z zasadami zawierania umów określonymi przez przepisy ustaw. Zdarza się, że niektóre z postanowień umowy stanowią tzw. niedozwolone klauzule umowne (np. prawo do wypowiedzenia umowy przyznane tylko przedsiębiorcy) wówczas takie postanowienia są bezwzględnie nieważne.

Przedmiotem sprzedaży konsumenckiej mogą być zarówno rzeczy ruchome, czyli tzw. ruchomości, jak i nieruchomości. Wśród nieruchomości wyróżnia się nieruchomości gruntowe i budynkowe. W przypadku umowy sprzedaży, której przedmiotem jest nieruchomość istnieje wymóg zawarcia takiej umowy w szczególnej formie, czyli przed notariuszem oraz w formie aktu notarialnego. Ominięcie powyższego wymogu skutkuje bezwzględną nieważnością takiej umowy. Wszystkie pozostałe rodzaje umów sprzedaży mogą być zawierane w dowolnej formie, tzn. zarówno pisemnej, jak i ustnej.

Przedsiębiorcy zawierający tzw. umowy konsumenckie są zobowiązani przedstawić na piśmie warunki umowy oraz istotne informacje o szczególnych uprawnieniach, przysługujących konsumentom, w wypadkach, gdy:

  • umowa dotyczy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych,
  • umowa jest zawierana poza lokalem ich przedsiębiorstwa lub na odległość.

Potwierdzenie przez przedsiębiorcę na piśmie istotnych warunków umowy jest obowiązkowe również, gdy zażąda tego konsument. Należy pamiętać, że zawierając umowę, zaciąga się wobec drugiej strony – przedsiębiorcy - konkretne zobowiązania, np. do zapłaty określonej ceny. Nie wywiązanie się z przyjętego na siebie w drodze umowy zobowiązania może być egzekwowane na drodze prawnej – sądowej.

Jedną z podstawowych zasad obowiązującą dla wszystkich rodzajów umów, jest tzw. zasada pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać), która oznacza, że dla stron zawarta umowa jest wiążąca, a określone w jej treści zobowiązania powinny być wykonywane, zgodnie z ich treścią oraz celem konkretnego rodzaju umowy. Dlatego też przed złożeniem swojego podpisu na formularzu z tekstem umowy, a także na jakimkolwiek innym dokumencie, zawsze należy dokładnie przeczytać ich treść, aby mieć świadomość jakiego rodzaju dokument podpisujemy oraz na czym polegają przewidziane w jego treści uprawnienia i obowiązki.
Jeśli nie wszystko w treści umowy jest jasne i zrozumiałe, to poza otrzymaniem informacji i wyjaśnień od drugiej strony, warto jest uzyskać kopie tych dokumentów i zwrócić się z prośbą o odpowiednie wyjaśnienia do Rzecznika Konsumentów lub prawnika.
Jeśli przed podpisaniem umowy ustalane są ustnie jakiekolwiek dodatkowe, nieprzewidziane w jej „drukowanym” tekście postanowienia lub następuje zmiana istniejących już zapisów należy wówczas domagać się, aby wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia zostały zawarte w formie pisemnej jako, np. aneks do umowy, który stanowił będzie jej integralną część.

link terra