galeria  
Opracowanie: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych, zajęć z techniki. (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak – Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak - Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. (...)
galeria  
Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. (...)
galeria  
Opracowali: dr Mariusz Sołtysik mgr Violetta Sołtysik Scenariusz do wykorzystania na lekcji biologii, chemii, przyrody, godzin wychowawczych oraz w (...)
min

Zakupy w Internecie

Obecnie równie powszechna co zwykła sprzedaż w tzw. lokalu przedsiębiorstwa (sklepie, salonie sprzedaży itp.) jest sprzedaż na odległość, której przykładem jest sprzedaż przez Internet.

07 listopada 2011

 

To rodzaj umowy sprzedaży zawieranej bez jednoczesnej obecności obu stron, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który zorganizował swoją działalność przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Konsument, który nabywa towar w sklepie internetowym objęty jest szczególną ochroną, która wynika z wcielenia do polskiego systemu prawnego dyrektyw unijnych.

Konsumentowi, kupującemu za pośrednictwem Internetu, a zatem przy umowie „zawieranej na odległość” - poza lokalem przedsiębiorcy, czyli poza jego sklepem, czy biurem, przysługują dodatkowe prawa. Jednocześnie sprzedawca „internetowy” ma dodatkowe obowiązki, które nie dotyczą sprzedawców w tradycyjnych sklepach.

Przed dokonaniem zakupu towaru konsument, musi zostać poinformowany przez sprzedawcę o jego nazwie, adresie oraz szczegółach dotyczących rejestracji firmy, a także o właściwościach towaru lub usługi, którą zamawia.

Dodatkowo sprzedawca jest zobowiązany powiadomić konsumenta o:

  • sposobie zapłaty jak i o łącznej cenie i wszystkich opłatach, w tym opłatach pocztowych i podatkach, które będzie musiał ponieść konsument,

  • sposobie dostawy towaru,

  • prawie do odstąpienia od umowy, miejscu i sposobie składania reklamacji, a w odniesieniu do usług – również o terminie ich wypowiedzenia.

Powyższe informacje przedsiębiorca powinien potwierdzić na piśmie przykładowo:

  • w treści komunikatu wyświetlanego na stronie WWW, za pośrednictwem której dochodzi do złożenia zamówienia,

  • w treści maila przesyłanego przed lub bezpośrednio po złożeniu zamówienia klientowi.

Brak potwierdzenia tych informacji może mieć dla sprzedawcy negatywne konsekwencje w postaci przedłużenia 10-dniowego terminu na odstąpienie od umowy do 3 miesięcy od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia zawarcia umowy.

Podstawowa różnica pomiędzy sprzedażą przez Internet, a sprzedażą w tradycyjnym sklepie, to przysługujące konsumentowi uprawnienie do odstąpienia w ciągu 10 dni od umowy, bez podania przyczyn. Wówczas konsument zobowiązany jest odesłać towar do sklepu internetowego w stanie niezmienionym, a przedsiębiorca powinien zwrócić konsumentowi pieniądze.

Należy pamiętać jednak, że prawo do odstąpienia od umowy doznaje w pewnych sytuacjach ograniczeń. Z treści przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów wynika, że w odniesieniu do nagrań audio i wideo oraz programów zapisanych na informatycznych nośnikach danych – konsumentowi nie przysługuje zwrot, o ile usunie on z towaru ich oryginalne opakowanie.

Prawo odstąpienia nie przysługuje również w przypadku dostawy prasy, usług w zakresie gier hazardowych oraz dostawy towarów i usług wyprodukowanych na indywidualne zamówienie złożone przez konsumenta.

Należy pamiętać, że powyższe ograniczenia w żaden sposób nie dotyczą wyłączenia uprawnień konsumenta do odstąpienia od umowy w przypadkach związanych z wadami produktu.

Uprawnienia konsumenta związane z reklamacją towaru niezgodnego z umową pozostają jednakowe zarówno w przypadku zwykłej sprzedaży w tradycyjnym sklepie, jak i sprzedaży Internetowej.

Należy mieć na uwadze, że nie zawsze winę za otrzymanie przez nas uszkodzonego towaru ponosi sprzedawca, czy dystrybutor. Wysyłając towar do klienta sprzedawca przestaje za niego ponosić odpowiedzialność, która podczas transportu spada na przewoźnika. Dlatego też, jeśli już podczas odbioru towaru stwierdzamy, że np. opakowanie jest uszkodzone, wówczas mamy pełne prawo do nieodbierania takiej przesyłki.

Możemy również w razie zauważenia mechanicznych uszkodzeń opakowania dokonać szczegółowego przeglądu towaru w obecności kuriera, a po oględzinach żądać sporządzenia protokołu zawierającego opis uszkodzeń. Przesyłki kurierskie są bowiem zawsze ubezpieczone, natomiast za przesyłki Pocztą Polską należy dodatkowo zapłacić.

Stąd kupując wartościowy towar, powinno się zwrócić do sprzedawcy, aby nadając przesyłkę, wykupił również jej ubezpieczenie podczas transportu. W ten sposób będziemy mieli gwarancję odzyskania zainwestowanych pieniędzy.

W razie otrzymania uszkodzonej przesyłki będziemy mogli również złożyć reklamację w każdym urzędzie pocztowym (np. w placówce, która wydała paczkę) na terenie kraju lub w placówce firmy kurierskiej.

Reklamację powinno się złożyć na piśmie z podaniem swoich danych osobowych oraz adresem zamieszkania. Należy również dokładnie określić rodzaj reklamowanej przesyłki oraz opisać wady jakie posiadała. Ponadto należy wskazać czego się domagamy z określeniem konkretnych kwot odszkodowania. Należy również pamiętać, że pismo zawierające zgłoszenie reklamacji należy podpisać.

Wysokość odszkodowania jest uzależniona od rodzaju przesyłki. Za utratę lub zniszczenie przesyłki poleconej możemy ubiegać się o odszkodowanie w wysokości nawet do pięćdziesięciokrotności opłaty pobranej od nadawcy.

Za utratę lub zniszczenie paczki pocztowej konsument domagać się może odszkodowania w maksymalnej wysokości do dziesięciokrotności opłaty pobranej za jej nadanie.

W przypadku niezrealizowania przekazu pieniężnego, konsument ma prawo ubiegać się o zwrot nie nadanej kwoty powiększonej o pięciokrotną wartość opłaty pobranej za jego nadanie.

W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki z zadeklarowaną wartością, możemy ubiegać się o odszkodowanie w wysokości nie przekraczającej kwoty zadeklarowanej przy nadaniu przesyłki.

Wszelkie reklamacje powinny być rozpatrywane przez zarówno przez Pocztę Polską, jak i firmy kurierskie w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli złożona przez konsumenta reklamacja nie zostanie uwzględniona, wówczas pozostaje wystąpienie do sądu powszechnego lub zwrócenie się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sporze z przewoźnikiem. W składanym wniosku powinno znaleźć się oświadczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego oraz ogólny opis sytuacji, z załączeniem kserokopii pisma zawierającego reklamację.

Należy pamiętać, że uprawnienia, jakie posiada kupujący przez Internet, nie przysługują mu w przypadku dokonywania zakupów podczas licytacji („kto da więcej”). Przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów… bowiem wyłączają uprzywilejowanie kupującego w tej sytuacji (art. 16 ustawy). Przy dokonaniu zakupów podczas licytacji konsument nie będzie więc miał prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni bez podawania przyczyny.

Jeżeli jednak zawrze umowę za pomocą tzw. opcji „kup teraz” ,wówczas takie prawo zachowa. Warto jednak wiedzieć, że wprawdzie zawarcie umowy sprzedaży po wygranej licytacji oznacza, że konsument nie będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy (tzw. prawa do namysłu), to jednak, jeżeli w trakcie licytacji kupujący wybierze opcję „kup teraz”, wówczas będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia. Dojdzie bowiem wtedy do zawarcia umowy nie w drodze licytacji, lecz w konsekwencji wyboru opcji „kup teraz”, przez co konsument przyjmie warunki sprzedawcy, który proponuje określoną cenę.


RAKTYCZNE PRZYKŁADY:

  • Agnieszka często robi zakupy przez Internet. Jednego dnia zakupiła dla swojej mamy sukienkę w sklepie internetowym. W takiej sytuacji jako konsument będzie mogła skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od dnia otrzymania sukienki. Jeżeli jednak wcześniej zmieniłaby zdanie i zamiast w sklepie kupiłaby sukienkę na portalu aukcyjnym od prywatnej osoby, wtedy uprawnienie do odstąpienia od umowy nie będzie jej przysługiwało.

Z przytoczonego przykładu wynika, że uprawnienie do odstąpienia od umowy (prawo do namysłu) dotyczy wyłącznie umowy zawieranej przez konsumenta z przedsiębiorcą, a więc obrotu konsumenckiego. Oznacza to, że nie skorzystamy z „prawa do namysłu” w sytuacji, gdy albo my nie będziemy konsumentami, albo drugą stroną umowy nie będzie przedsiębiorca.

  • Jan dokonuje zakupów na portalu aukcyjnym.

Jeśli sprzedawcą będzie sklep internetowy, wówczas Jan będzie miał możliwość skorzystania z „prawa do namysłu” i będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 10 dni. Jeżeli jednak sprzedawcą będzie osoba prywatna, wtedy takiego prawa mieć nie będzie.

  • Tomasz dokonał przez Internet zakupu. Po odebraniu przesyłki i rozpakowaniu jej stwierdził, że chciałby jednak rzecz zwrócić mimo, iż nie posiada żadnych wad. Sprzedawca oświadczył jednak, że wobec rozpakowania towaru uprawnienie do zwrotu wygasło, powołując się na przepis art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumenta…, zgodnie z którym przy odstąpieniu od umowy konsument jest obowiązany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym.

Należy wiedzieć, że zgodnie z dalszym brzmieniem tego przepisu zmiana może być dozwolona, jeżeli nastąpiła w granicach tzw. „zwykłego zarządu rzeczą”. Według sprzedawców rozpakowanie towaru wyklucza możliwość dokonania jego zwrotu. Często sprzedawcy starają się w ten sposób zniechęcić konsumentów do rezygnacji z zakupu. Ich postępowanie jest jednak sprzeczne z prawem.

Nie tylko rozpakowanie towaru, ale również jego zwykłe używanie w okresie 10 dni, jest jak najbardziej dozwolone. Wynika to choćby z samej istoty „prawa do namysłu” (prawa do odstąpienia od umowy), które zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy ma dać konsumentowi niezbędny czas na zapoznanie się z produktem i wyrobienie sobie zdania na jego temat. Sprzedawca nie może więc pomniejszyć naszych ustawowych uprawnień.

Kupowanie w Internecie jest nie tylko nieskomplikowane, lecz również może być o wiele przyjemniejsze niż zwykłe zakupy. Mamy możliwość w dowolnym czasie przeglądać często dużo większy asortyment niż w zwykłym sklepie. Z uwagi na fakt, iż kupujący nie ma bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą, należy zachować szczególną ostrożność zarówno wybierając sprzedawcę, jak i analizując warunki, na jakich sprzedaż się odbywa.

Mimo, że przepisy prawa zostały tak skonstruowane, aby w możliwie pełny sposób chronić interesy konsumentów, to przypadków nieuczciwych sprzedawców Internetowych jest niestety wiele. Wprawdzie ustawodawca przewidział cały katalog kar dla oszustów Internetowych, jednak nie jest to wystarczające dla odstraszenia wszystkich, którzy stosują nieuczciwe praktyki. Dlatego też przy dokonywaniu zakupów przez Internet trzeba prócz znajomości uprawnień, jakie nam przysługują zachować szczególną ostrożność przy doborze sprzedawcy.

 

link terra