galeria  
Opracowanie: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych, zajęć z techniki. (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak – Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak - Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. (...)
galeria  
Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. (...)
galeria  
Opracowali: dr Mariusz Sołtysik mgr Violetta Sołtysik Scenariusz do wykorzystania na lekcji biologii, chemii, przyrody, godzin wychowawczych oraz w (...)
min

RODZAJE SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, wyróżniamy, tzw. „umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa” oraz „umowy na odległość”.

07 listopada 2011

 

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Jak już zostało wskazane powyżej, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa oznacza sprzedaż dokonywaną w miejscu pracy konsumenta, w jego mieszkaniu albo w innym miejscu jego prywatnego pobytu. To sprzedaż odbywająca się w innych miejscach niż sklepy lub lokale normalnie służące do zawierania określonego rodzaju transakcji. Przedsiębiorca, który proponuje konsumentowi zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa jest zobowiązany przedstawić:

 • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (tj. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
 • dokument tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Należy pamiętać, że jeżeli zawieramy umowę z osobą występującą w imieniu przedsiębiorcy powinna ona okazać dokument pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało uprawnienie do dokonywania określonych czynności.
Istotne jest, że konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy.
Przedsiębiorca przed zawarciem z konsumentem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa ma obowiązek:

 • poinformować konsumenta na piśmie o tym, iż konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny,
 • wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ze wskazaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresem zamieszkania lub siedziby,
 • przekazać konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, ze wskazaniem daty, rodzaju i przedmiotu świadczenia oraz cenę.

Przedsiębiorca może natomiast w zamian żądać od konsumenta poświadczenia na piśmie, że został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy oraz otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Jeżeli mimo istnienia takiego obowiązku konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, wówczas bieg 10-dniowego terminu na odstąpienie od umowy nie rozpoczyna się. W takim wypadku konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia od umowy. Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie 3 miesięcy od jej wykonania.
Przedsiębiorca nie może w umowie sprzedaży zawartej z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa zastrzec, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
Jeżeli konsument skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia, wówczas uważa się umowę za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Oznacza to, że wszystko to, co strony względem siebie świadczyły, podlega zwrotowi. Jeżeli zatem konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należy mu się ich zwrot wraz z odsetkami od czasu ich uiszczenia.
Przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:

 • charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia,
 • sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta,
 • powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO,
 • o wykonanie prac budowlanych,
 • dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych,
 • ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji,
 • dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne).

UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ

Umowy zawierane na odległość to umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron.
Umowy te zawierane są pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą, który zorganizował swoją działalność zawodową przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności:

 • formularza zamówienia nie zaadresowanego lub zaadresowanego,
 • listu seryjnego,
 • reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia,
 • katalogu,
 • telefonu,
 • radia,
 • telewizji,
 • automatycznego urządzenia wywołującego,
 • wizjofonu,
 • wideotekstu,
 • poczty elektronicznej,
 • telefaksu,

Propozycja zawarcia umowy w postaci oferty, zaproszenia do składania ofert lub zamówień powinna jednoznacznie i w sposób zrozumiały informować o zamiarze zawarcia umowy przez tego, kto ją składa. Należy pamiętać, że posłużenie się wymienionymi środkami porozumiewania się na odległość (wizjofon, telefaks, poczta elektroniczna, automatyczne urządzenie wywołującym, telefon) w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta.
Podobnie jak w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
Przedsiębiorca ma obowiązek najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy udzielić konsumentowi przy użyciu środka porozumiewania się na odległość informacji dotyczącej:

 • imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz organu, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także  numeru, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
 • istotnych właściwości świadczenia i jego przedmiotu,
 • ceny lub wynagrodzenia obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
 • zasad zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
 • kosztów, terminu oraz sposobu dostawy,
 • prawa odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, ze wskazaniem wyjątków, gdy nie będzie to możliwe (patrz poniżej),
 • kosztów wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż według normalnej taryfy,
 • terminu, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
 • minimalnego okresu, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 • miejsca i sposobu składania reklamacji,
 • prawa wypowiedzenia umowy.

Powyższe informacje, powinny być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania przez konsumenta. Przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie wymienionych informacji, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązku udzielenia niezbędnych informacji lub nie potwierdzi już udzielonych informacji termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 3 miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia zawarcia umowy.
Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego 3 miesięcznego terminu otrzyma od przedsiębiorcy potwierdzenie, termin ulega wówczas skróceniu do 10 dni od tej daty.
Podobnie jak w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, również przy umowach na odległość nie jest dopuszczalne zastrzeżenie przez przedsiębiorcę, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Oznacza to, że wszystko, co strony sobie nawzajem świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą mu się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
Umowa o świadczenie ciągłe lub okresowe może być zawarta na czas oznaczony albo nieoznaczony. Umowę zawartą na czas dłuższy niż rok poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony. Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.
Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 dni od zawarcia umowy,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Zawarta umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia. Umowa powinna określać miejsce i sposób składania reklamacji, nie powodujące nadmiernych trudności lub kosztów po stronie konsumenta.
Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
Jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
W wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.
Spełnienie świadczenia nie zamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań.
Przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do umów:

 • z wykorzystaniem automatów sprzedających,
 • z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu,
 • dotyczących inwestycji kapitałowych,
 • ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji,
 • związanych z wykonywaniem czynności bankowych oraz czynności dokonywanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • rent,
 • dotyczących terminowych operacji finansowych i opcji,
 • zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych,
 • dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu,
 • sprzedaży z licytacji.

 

link terra