galeria  
Opracowanie: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych, zajęć z techniki. (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak – Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych (...)
galeria  
Opracowała: Adw. Ewa Marciszak - Kownacka Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. (...)
galeria  
Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. (...)
galeria  
Opracowali: dr Mariusz Sołtysik mgr Violetta Sołtysik Scenariusz do wykorzystania na lekcji biologii, chemii, przyrody, godzin wychowawczych oraz w (...)
min

Podstawowe pojęcia związane z zagadnieniem sprzedaży konsumenckiej

07 listopada 2011

 

Sprzedaż – to umowa wzajemna, dwustronnie zobowiązująca, zgodnie, z którą sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy umówioną cenę (art. 535 k.c.).

Konsument- zgodnie z przepisem art. 221 k.c. to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rodzaje sprzedaży:

  • sprzedaż na raty – to dokonywana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy ma być wydana kupującemu przed całkowitym zapłaceniem ceny,
  • sprzedaż na próbę – polega na zastrzeżeniu przez sprzedawcę własności rzeczy sprzedanej do czasu uiszczenia przez kupującego umówionej ceny (art. 589 k.c.),
  • sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • sprzedaż na odległość.

Lokal przedsiębiorstwa – to miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności (np. sklep, salon, biuro).

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa- oznacza sprzedaż dokonywaną, np. w miejscu pracy konsumenta, w jego mieszkaniu albo w innym miejscu jego prywatnego pobytu.

Rzeczy - w rozumieniu Kodeksu cywilnego rzeczami są tylko przedmioty materialne. Rzeczy dzielimy na rzeczy ruchome (przedmioty) oraz nieruchomości (gruntowe i budynkowe).

Oferta handlowa – przez pojęcie to należy rozumieć wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny (art. 543 k.c.).

Zaproszenie do zawarcia umowy- to ogłoszenia, reklamy cenniki i inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób (art. 71 k.c.).

Przedsiębiorca – to osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje czynności prawnych związanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przy czym osobą fizyczną jest każdy kto prowadzi działalność gospodarczą. Natomiast osobą prawną jest np. Skarb Państwa i państwowe osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego. Osoba prawna jest tworem abstrakcyjnym - nie istnieje namacalnie jako człowiek.

Uprawnienia konsumenckie przysługują tylko osobom fizycznym. Osoba prawna nie będzie mogła z nich skorzystać. Nadto ochrona przewidziana dla konsumenta dotyczy jedynie tych czynności prawnych, które nie są związane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą lub zawodową.

link terra