logo EKO-UNII;border:none
menu

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia "Eko_Edukacja"

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „EKO- EDUKACJA” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób aktywnych i chętnych do podejmowania działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jest działalnością odpłatną i nieodpłatną. Działalność ta wymaga rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

4. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych, o których mowa w §4 i §5 Statutu. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

4. Stowarzyszenie może powoływać swoje Oddziały obejmujące swym zasięgiem jedno lub kilka województw.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń
o podobnym lub zbliżonym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 4

1.Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, która jest wyłączną działalnością statutową organizacji i jest działalnością społecznie użyteczną, prowadzoną przez Stowarzyszenie w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz. U. Nr 96, poz. 873). .

2. Celami działania Stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych, uznana za działalność pożytku publicznego, obejmująca:

 

 1. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym m.in.

  1. Wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju – ekorozwoju.

  2. Poszukiwanie rozwiązań systemowych, technicznych i technologicznych umożliwiających osiągnięcie celu.

  3. Promocja inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością proekologiczną.

  4. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

  5. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa, ochrony Bałtyku i przybrzeżnych obszarów rybackich.

 2. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym m.in.

1. Działanie na rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

 1. Działania na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym m. in.

  1. Edukacja młodzieży i uczniów,

  2. Edukacja dorosłych, w tym nauczycieli,

  3. Inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży i dorosłych,

  4. Edukacja międzykulturowa,

  5. Wspieranie działalności naukowej, szczególnie w zakresie turystyki i rekreacji oraz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,

 3. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia.

 4. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w tym m. in.

1. Rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 1. Krajoznawstwo, turystyka oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym m. in.

1. Działania wspierające rozwój turystyki.

 1. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym m. in.

  1. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych.

  2. Działania na rzecz wspierania ochrony dziedzictwa kulturowego.

 3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem, w tym m.in.

1. Działania zmierzające do stworzenia nowych miejsc pracy.

2. Aktywizacją zawodowa ludności z obszarów wiejskich.

 1. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym m. in.

  1. Działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji.

  2. Działania na rzecz grup defaworyzowanych.

 2. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

 3. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy miedzy społeczeństwami, w tym m. in.

  1. Działania na rzecz tworzenia płaszczyzn poznania i porozumienia pomiędzy narodami Europy.

  2. Wspieranie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających współpracę i kontakty pomiędzy narodami Europy.

 4. Promocja i organizacja wolontariatu.

3. Działalność określona w §4 w ustępach 1 oraz 2 jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

(1) Działalność wydawniczą, szkoleniową i instruktażową.

(2) Wygłaszanie prelekcji, organizowanie seminariów i kursów.

(3) Inicjowanie i popieranie działań obywatelskich i samorządowych do stosowania nowoczesnych technik ochrony środowiska.

(4) Przez gromadzenie zbiorów informacyjnych z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji.

(5) Udzielanie pomocy prawnej.

(6) Współpraca z organizacjami i instytucjami, których programy i działalność są zbieżne z celem Stowarzyszenia.

(7) Organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, imprez publicznych, spotkań, wystaw, a także innych form działalności.

(8) Prowadzenie działalności informacyjnej.

(9) Nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą.

(10)Nawiązywanie kontaktów i współpracę z autorytetami życia społecznego, kulturalnego, politycznego, władzami samorządowymi i państwowymi, przedsiębiorcami i ich organizacjami, szkołami wyższymi i naukowcami.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.

§ 7

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna.

§ 8

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest:

(1) Złożenie pisemnej deklaracji wstąpienia oraz podjęcie w terminie miesiąca uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków.

(2) Od uchwały zarządu odmawiającej prawo przyjęcia w poczet członków przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni do Walnego Zebrania.

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym do Władz Stowarzyszenia,

2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,

3. podejmować i zgłaszać inicjatywy mające na celu aktywizację działalności Stowarzyszenia,

4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§10

Obowiązkiem członka jest:

1. aktywne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia,

2. propagowanie w społeczeństwie działalności Stowarzyszenia,

3. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,

4. regularne opłacanie składek, w przypadku członka zwyczajnego.

§ 11

Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia, przyznaje się mu tylko głos doradczy.

§ 12

1. Utrata członkostwa następuje wskutek:

(1) wystąpienia ze Stowarzyszenia,

(2) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania Statutu,

(3) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za nie opłacanie składek członkowskich w ciągu 2 lat, brak aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, szkodzenie dobremu imieniu Stowarzyszenia,

(4) likwidacji osobowości prawnej - dotyczy członka wspierającego,

(5) śmierci,

2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu zainteresowany ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 13

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków chyba, że zebranie co najmniej 1/3 zebranych zażąda tajnego głosowania uchwały. § 25 stosuje się odpowiednio.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

3. Prawo głosowania na Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów mają tylko członkowie lub delegaci, a na Oddziałowym Zebraniu Członków tylko członkowie.

4. W razie ustąpienia członka Zarządu, Zarząd Stowarzyszenia może dokooptować nowego członka. Podobnie w przypadku ustąpienia członka Komisji rewizyjnej, Komisja może dokooptować nowego członka. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej ilości członków pochodzących z wyboru.

5. Kadencja władz trwa 2 lata.

ROZDZIAŁ V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie członków lub delegatów Stowarzyszenia,

2. Zarząd Stowarzyszenia,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 16

1. Walne Zwyczajne Zebranie Członków lub Delegatów zwołuje Zarząd Stowarzyszenia. Delegatem może być członek Oddziału o co najmniej rocznej przynależności do Stowarzyszenia, na czas kadencji władz.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia zwołuje Zarząd na podstawie:

(1) uchwały Zarządu Stowarzyszenia,

(2) wniosku Komisji Rewizyjnej,

(3) żądania co najmniej 1/3 członków,

(4) żądania co najmniej 1/3 oddziałów,

3. Walne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków lub Delegatów powinno się odbyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty powzięcia uchwały lub zgłoszenia wniosku albo żądania.

4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno być rozesłane na piśmie co najmniej na 1 miesiąc od dnia zebrania. W przypadkach nie odbycia walnego zebrania w oznaczonym terminie Zarząd Stowarzyszenia zwołuje następne walne zebranie w drugim terminie.

§ 17

Walne Zwyczajne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków lub Delegatów jest prawomocne, gdy bierze w nim udział:

1. w pierwszym terminie co najmniej połowa zrzeszonych członków lub wybranych delegatów.

2. w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych na zebraniu członków lub delegatów.

§18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Delegatów należy:

1. uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia,

2. uchwalenie programów działalności Stowarzyszenia,

3. odwołanie i wybór członków władz Stowarzyszenia. Wybrane władze winne się ukonstytuować w ciągu 7 dni od dnia wyboru.

Komisja Rewizyjna o składzie 3-5- osób wybiera ze swojego grona przewodniczącego i pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Władz Stowarzyszenia i udzielanie absolutorium,

5. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia obciążenia nieruchomości stanowiących majątek Stowarzyszenia,

6. uchwalenie wysokości składek członkowskich,

7. uchwalenie regulaminów wewnętrznych organów statutowych stowarzyszenia,

8. zatwierdzenie uchwał Zarządu odnośnie przystąpienia lub wystąpienia z innych krajowych lub międzynarodowych Stowarzyszeń o zbliżonym profilu działania,

9. rozpatrywanie innych spraw dotyczących działalności stowarzyszenia, jego oddziałów, organów lub członków, a nie zastrzeżonych na rzecz innych organów,

10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§19

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, w walnym zebraniu uczestniczą delegaci członków Stowarzyszenia.

3. Postanowienia statutu odnoszące się do Walnego Zebrania Członków odnoszą się także do Walnego Zebrania Delegatów.

4. Wyboru delegatów na walne zebranie dokonują zebrania grup członkowskich. Zasady wyboru delegatów określa Zarząd Stowarzyszenia.

§20

1. Do ważności uchwał podejmowanych przez walne zebranie wymagana jest konieczna obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Uchwały zapadają w trybie określonym w § 13 ust. 1.

3. Wyjątek stanowią uchwały o zmianie Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, dla ważności, których wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów obecnych na walnym zebraniu.

§ 21

Głosowanie jest jawne. Na żądanie co najmniej 1/3 obecnych członków przewodniczący zebrania zarządzi głosowanie tajne.

§ 22

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 – 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Wiceprezes oraz jeden do trzech Członków Zarządu.

§ 23

1. Uzupełnienie składu Zarządu w liczbie nie większej niż 1/3 składu dokonać może Zarząd Stowarzyszenia.

2. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w liczbie nie większej niż 1/3 składu dokonać może Komisja Rewizyjna.

3. W przypadku uzupełnienia przekraczającego 1/3 składu dokonuje Walne Zebranie, zwołane w trybie określonym w § 16 pkt. 3.

 

§ 24

 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. realizacja uchwał walnego zebrania,

2. ustalenie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia, w tym projektów realizowanych przez Stowarzyszenie,

3. sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwałw sprawach majątkowych z wyjątkiem spraw określonych w § 18 ust. 5 i 10.

4. przyjmowanie, skreślenie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

5. zwoływanie walnego zebrania członków,

6. ustalenie sposobu poboru składek członkowskich,

7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

8. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

9. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia.

 

§ 25

 

Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby jego członków.

 

§ 26

 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

 

§ 27

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z członków powołanych przez Walne Zebranie.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 28

 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  a w szczególności gospodarki finansowej,

 2. kontrola opłacania składek członkowskich,

 3. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

 4. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania wraz z oceną działalności Zarządu
  i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,

 5. nadzór nad działalnością Komisji rewizyjnych Oddziałów.

 

ROZDZIAŁ VI

 

MAJĄTEK I FINANSE STOWARZYSZENIA

 

§ 29

 

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa majątkowe i autorskie.

2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie oraz wpisowe,

 2. dochody z własnej działalności,

 3. dochody z majątku Stowarzyszenia,

 4. darowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych i prawnych,

 5. dotacje i subwencje,

 6. ofiary publiczne,

 7. efekty pracy twórczej i innej członków Stowarzyszenia.

3. Oświadczenia woli i akty prawne podpisuje w imieniu Stowarzyszenia Prezes lub dwóch członków zarządu Stowarzyszenia. Pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia udziela Zarząd.

4. Zaciąganie zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wymaga współdziałania 2 członków Zarządu, w tym zawsze Prezesa.

5. Dochody z działalności własnej przeznacza się wyłącznie na cele statutowe.

6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§ 29A

Niedopuszczalne jest:

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi",

2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osóbtrzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji,

4. dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ VII

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

 

§ 30

 

Oddziały Stowarzyszenia mogą być powoływane, gdy na terenie województwa (lub kilku województw), jest co najmniej 15 członków.

 

§ 31

 

Władzami Oddziałów Stowarzyszenia są:

 1. Oddziałowe Zebrania członków,

 2. Zarząd Oddziału,

 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 32

 

Oddziałowe Zebrania Członków - postanowienia § § 15, 16, 17, 23 stosuje się odpowiednio, przy czym Nadzwyczajne Oddziałowe Zebranie Członków może też być zwołane na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 33

 

Do kompetencji Oddziałowego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie programu działania Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Władz Stowarzyszenia,

 2. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej Oddziału, ocena działalności Oddziału oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

 3. odwołanie i wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej Oddziału. Wybrane Władze Oddziału winny się ukonstytuować w terminie 7 dni od dnia wyborów,

 4. wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów,

 5. rozpatrywanie innych spraw dotyczących działalności Oddziału, a nie zastrzeżonych na rzecz innych organów.

 

§ 34

 

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału i jest odpowiedzialny za swoją pracę przed Oddziałowym Zebraniem Członków oraz Zarządem Stowarzyszenia. Składa się z 5- 7 osób, w tym: Prezes Oddziału, Wiceprezes Oddziału, oraz trzech do pięciu Członków Zarządu Oddziału.

 

§ 35

 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. realizowanie postanowień statutu, uchwał Oddziałowego Zebrania Członków oraz uchwał, postanowień i wytycznych Władz Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie planów pracy i preliminarza dochodów i wydatków Oddziału,

 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach upoważnień otrzymanych w tym zakresie od Zarządu Stowarzyszenia,

 4. przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków,

 5. rozpatrywanie i realizowanie wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału,

 6. zwoływanie oddziałowego Zebrania Członków,

 7. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności.

 

§ 36

 

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

 

§ 37

 

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli działalności Oddziału.

 2. Składa się z 3- 5 osób, w tym: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i do trzech członków.

 

§ 38

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału, a w szczególności jego gospodarki finansowej,

 2. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag i wniosków dotyczących działalności Oddziału i jego członków,

 3. składanie na Oddziałowym Zebraniu Członków, sprawozdania wraz z oceną działalności Zarządu Oddziału i zgłaszanie wniosku w przedmiocie absolutorium dla niego.

 

§ 39

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

ROZDZIAŁ VIII

 

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 40

 

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia nastąpić może na mocy Uchwały Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków większością kwalifikowana zgodnie z § 20 ust. 3 niniejszego Statutu.

 2. Majątek Stowarzyszenia przekazuje się na wybrany cel społeczny lub na rzecz innej pozarządowej organizacji określonej w Uchwale, o której mowa w ust.1.

ROZDZIAŁ IX

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 41

 

1. Podstawą działalności jest praca społeczna członków.

2. Spory majątkowe, których stroną jest Stowarzyszenie, rozpatruje właściwy sąd.”

 

ogólny

Jesteśmy OPP!

min

od 15 stycznia 2010 r Stowarzyszenie Eko-Edukacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "Eko-edukacja"
UL. LEGNICKA 65
54-206 Wrocław
email: eko-edukacja@wp.pl
tel. 601 898 556
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.